Statuten SJW

Voor mij, Engelbertus Hendrikus Martinus Goossens, notaris ter
standplaats de gemeente Boxmeer, verscheen in tegenwoordigheid
van beide na te noemen getuigen:
de Heer Johannes Wilhelmus Josephus Benneheij, procuratiehouder, wonende te Rijkevoort, Nieuwstraat 1, geboren op zesentwintig februari negentienhonderd tweeënveertig.Comparant, mij, notaris bekend. De comparant verklaarde bij deze in het leven te roepen en
stichting welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

NAAM.
Artikel 1.
De stichting draagt de naam: “STICHTING JEUGDWERK RIJKEVOORT”.
Zij is gevestigd te RIJKEVOORT.

DOEL.
Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel het in ruime zin bieden en be-vorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van op de eerste plaats jeugdige personen,
die hun vrije tijd in enigerlei verband actief of passief willen beleven.
Artikel 3.
1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het beheer van een (de) gebouw(en), waarin naast een ontmoetingscentrum ruimte(n) is (zijn), die afgestemd wordt (worden) op een aard van
de aktiviteiten en toegankelijk is (zijn) voor personen onder artikel 2. genoemd.
2. De stichting kan personeel aanstellen voor beheer van een (de) gebouw(en) en stimuleren van aktiviteiten.

GELDMIDDELEN
Artikel 4.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit bijdragen, giften exploitatie-inkomsten, subsidies en overige op wettige wijze verkregen inkomsten.

BESTUUR
Artikel 5.
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden en zo mogelijk een door het bestuur te benoemen adviseur, die echter geen stemrecht kan hebben.
Het bestuur is zodanig samengesteld dat het jongeren-element genoegzaam vertegenwoordigd is.
Artikel 6.
Elk jaar treedt tenminste één van de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het bestuur voorziet met meerderheid van stemmen in de vervulling van de op deze wijze en in andere gevallen ontstane vakature.
Het afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar.
In de ontstane vakature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Het rooster van aftreden, procedure van herbenoeming en voorziening in vakatures wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 7.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tevens het dagelijks bestuurvormen.
Artikel 8.
1.Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte voor zover in het volgende lid niet anders is bepaald.
2. De penningmeester is bevoegd in en buiten rechte de stichtting te vertegenwoordigen met betrekking tot de financiële transakties, welke tot de gewone en dagelijkse gang van zaken
der stichting behoren.
3. De penningmeester is op de jaarlijkse vergadering, in artikel 10. genoemd, verplicht een schriftelijk overzicht van het door hem gevoerde financiële beleid aan de vergadering ter goedkeu-
ring aan te bieden. Zodanige goedkeuring strekt tot décharge over het door hem ge-
voerde beleid.

PERSONEEL.
Artikel 9.
Het bestuur benoemt, ontslaat en schorst het personeel en regelt de rechtspositie van het personeel.

VERGADERINGEN.
Artikel 10.
1.Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per jaar en verder zo dikwijls als het dagelijks bestuur dat nodig acht of minstens twee bestuursleden dit de voorzitter schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.
2. Oproeping voor een vergadering dien-t schriftelijk door het dagelijks bestuur te geschieden onder vermelding van plaats, datum en uur alsmede de te behandelen onderwerpen. Deze schrifte-
lijke oproeping dient minimaal vier dagen voor de dag der vergadering te geschieden.
Artikel 11.
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald kunnen besluiten genomen worden met gewone meerderheid der stemmen uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal benoem de bestuursleden aanwezig is. 2. Stemming over personen moet schriftelijk geschieden.
3. Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich schriftelijk voor het desbetreffende besluit hebben verklaard.
Artikel 12.
Voor besluiten over onderwerpen welke niet in de oproeping voor de vergadering vermeld staan kunnen slechte besluiten genomen worden indien alle benoemde bestuursleden aanwezig zijn.

ONTBINDING STATUTENWIJZIGING.
Artikel 13.
1. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde der stemmen in een vergadering waarin het voltallige bestuur niet
aanwezig is.
2. Indien op zodanige vergadering het voltallige bestuur niet aanwezig is, kan een tweede vergadering gehouden worden binnen een maand na de eerste vergadering op welke tweede ver-
gadering geldige besluiten tot statutenwijziging of ontbinding genomen kunnen worden met gewone meerderheid der stemmen uitgebracht door het aantal dan aanwezige bestuursleden.
3. Ingeval van ontbinding der stichting treedt het dagelijks bestuur op als vereffenaar, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders is bepaald.
Artikel 14.
In geval van ontbinding der stichting wordt het vermogen onder goedkeuring der Raad van de Gemeente Wanroy bestemd voor een doel, dat aansluit bij de doelstelling van deze stichting.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15.
Het bestuur moet een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten der stichting.
Artikel 16.
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het beStuur.
Artikel 17.
Voor de eerste maal bestaat het bestuur uit:
1.De Heer Antonius Gerardus van Lare, leraar, wonende te Rij kevoort, Sint Anthonisdijk 14, geboren drieëntwintig december negentienhonderd vijfendertig, voorzitter:
2.De comparant Benneheij voornoemd, vice voorzitter;
3.Mevrouw Elisabeth Johanna Meulepas, zonder beroep, wonende te Rijkevoort, Kapelstraat 12, geboren acht maart negentien honderd zesenveertig, secretarese;
4.Mevrouw Huberta Johanna Maria Elisabeth Jenniskens, zonder beroep, wonende te Rijkevoort, Hoekstraat 2, geboren acht juli negentienhonderd drieëveertig, penningmeesteresse;
5.Mejuffrouw Catharina Petronella Marie van der Cruijsen, studente, wonende te Rijkevoort, Sint Anthonisweg 4, geboren  zeven september negentienhonderd tweeënvijftig, lid;
6.Mevrouw Catharina Adriana Henrica  Cuppens, zonder beroep,  wonende te Rijkevoort, Kapelstraat 22, geboren negenentwintig april negentienhonderd vijfenveertig, lid;
7.Mejuffrouw Henrica Martina Wijnhoven, kleuterleidster, wonende te Rijkevoort, Sint Anthonisdijk 1, geboren dertien februari negentienhonderd tweeënveertig, lid;
In afwijking van het vorenstaande treedt voor de eerste maal op als adviseur de heer Jacobus Bernardus Wijnhoven, aannemer, wonende te Rijkevoort,  Papenvoortsedijk 6 geboren der-
tig november negentienhonderd vijftien.

WAARVAN AKTE IN MINUUT is verleden te Boxmeer op de zevende oktober negentienhonderd eenenzeventig, in tegenwoordigheid van de heren, Sevrienus Hohannes Gerardus Bongaerts, belastingconsulent, wonende te Boxmeer, en Mr. Johannes Josephus Veltman, candidaaat-notaris, wonende te Nijmegen, beiden als getuigen mij, notaris, bekend.
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparant, de getuigen en door mij, notaris, ondertekend.

J. Benneheij. S. Bongaerts. J.J. Veltman. F. Goossens.